تجهیزات انکراژ

مقالات آموزشی

تدبیر خاک مـــــــاندگار

مجموعه اخبار و مقالات آموزشی برای عموم کاربران و علاقه مندان به حوزه مهندسی عمران ، معدن و ... در این بخش از وبسایت توسط شرکت فنی مهندسی تدبیر خاک ماندگار جمع آوری شده است .

سپتامبر 19, 2016
نیلینگ

انکراژ (Anchorage)

در پروژه های بزرگراهی و برای پایدارسازی خاكبرداریها و شیبها بوده است .ولی امروزه به صورت روز افزون در پایدارسازی دیواره خاكبرداریها در محیطهای شهری نیز مورد استفاده قرار میگیرد .