نیلینگ شیب ها

نیلینگ شیب ها

نیلینگ شیب ها

نیلینگ شیب ها ؛ در مقاله های قبلی به توضیح اینکه نیلینگ چیست پرداختیم . هم چنین در مورد تجهیزات نیلینگ و مراحل نیلینگ نیز صحبت کردیم .

اجرای نیلینگ شیب ها

در این مقاله می خواهیم به نیلینگ شیب ها و همچنین نکاتی که باید قبل از عملیات نیلینگ باید انجام گیرد، بپردازیم :

نیلینگ شیب ها

اجرای نیلینگ شیب

نیلینگ شیب ها از جمله روش های مفید جهت پایدار سازی شیب ها است و به گونه ای طراحی میشود که در مواقعی  که حرکات کوچکی در زمین ایجاد می گردد به هیچ عنوان شیب زمین پایداری خود را از دست ندهد. در طراحی نیلینگ به موارد مختلفی از جمله  ﻗﻄﺮ، ﻃﻮل، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ و زاوﻳﻪ قرار گیری میخ ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺷﻴﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع و زاوﻳﻪ ی ﺷﻴﺐ،تاثیر ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎرﮔﺬاری به وسیله ی اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎی ﻣختلف و ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎنی ﻣﺸﺨﺺ در ﻛﻒ ﻣﺪل و از همه مهم تر شرایط ایمنی محیط کار مورد بررسی قرار می گیرد.با استفاده از روش نیلینگ میتوان از جا به جایی دامنه شیب جلوگیری نمود.

نکاتی که باید قبل از عملیات نیلینگ انجام بگیرد:

از جمله مهم ترین کار هایی که قبل از عملیات نیلینگ باید مورد توجه قرار گیرد محل رفت و آمد کارگران می باشد و در مکانهایی که به پایدارسازی زمین با عمق ۶ متری می پردازیم حتما باید برای هر شش متر یک سکوی و یا پاگرد پیش بینی و طراحی گردد.

  • عرض مکان هایی که قصد داریم میخ کوبی در آنها انجام گیرد، نباید کمتر از ۴ متر باشد.
  • در صورتی که  دیوار ها را با چوب مقاوم سازی کرده اید،حداقل قطر آنها باید ۲۰ سانتی متر باشد.
  • نصب پلاکارد و آگهی های هشدار دهنده در مکان ورود و خروج کامیون ها الزامی است.
  • وجود یک نگهبان جهت نظارت بر ورود و خروج کامیون ها و عبور و مرور وسایل نقلیه، الزامی است.
  • در زمین های سخت که نیاز به نیلینگ ندارد، حتما باید از تخته های چوبی استفاده نمود.
  • جهت انجام عملیات نیلینگ از افرادی استفاده کنید که تجربه کافی در این خصوص را داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید .