سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل

سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل

سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل ، مهار گذاری فشار خاک یا به اصطلاح استرات در سازه نگهبان، در این روش پایدار سازی گودها با عرض کم صورت می‌گیرد.

استفاده از المان‌های مهار متقابل باعث کنترل و کاهش تغييرشکل‌های جانبی ديواره‌های گودبرداری در روش استرات می‌شود.

در اين روش نيز المان‌های قائم در داخل شمع‌هايی به طول بيش از ارتفاع گود قرار می‌گيرند ،

که انتهای آن‌ها با بتن به صورت گيردار در داخل شمع‌ها مهار شده است.

اين المان‌های قائم می‌توانند پروفيل‌های H شکل يا I شکل و يا مقاطع مستطيلی شکل باشند.

بعد از جانمایی این المان‌های قائم در دو طرف دیوارهای گود،

آن‌ها را به کمک تیرها و المان‌های افقی شکل به صورت سازه خرپایی به یکدیگر متصل می‌گردد ،

تا بتوانند به پایداری یکدیگر کمک کنند. در روش استرات در سازه نگهبان مزایا و معایبی را در خود جای داده است ،

که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل

 

روش اجرای مهارمتقابل يا استرات

روش اجرای مهار متقابل یا استرات از 3 روش تشکیل شده است که عبارتند از :

 1. حفر چاه اعضای قائم در روش مهار متقابل
 2. اجرای اعضای عمودی در روش مهارمتقابل
 3. اجرای اعضای افقی در روش مهار متقابل

 

حفر چاه اعضای قائم در روش مهار متقابل

در این روش همانند روش قبلی(روش های ميخ‌کوبی ) که در دستگاه نیلینگ توضیح دادیم،

در روش استرات نیز هم قبل از شروع خاکبرداری، حفر چاه قائم  بایستی انجام شود.

این روش به وسیله نقشه برداری و با توجه به نقشه‌های اجرايی صورت می‌گیرد.

 

سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل

 

اجرای اعضای عمودی در روش مهارمتقابل

در این مرحله از استرات در سازه نگهبان، اعضای قائم را به صورت عمودی در چاه قرار می‌دهند،

و به طور کامل به ديوار می چسبانند و سپس ريشه شمع فلزی بتن ريزی صورت می‌گیرد.

ريشه شمع فلزی حدود 25 درصد عمق گود بوده و قطر چاه‌ها حدود 80 تا 100 سانتي متر می‌باشد.

جهت گيرداری بهتر عضو قائم در بتن ريشه، قطعات نبشی يا ناودانی را به عنوان برش گير به عضو قائم جوش می‌دهند.

 

اجرای اعضای افقی در روش مهار متقابل

بعد از اجرای اعضای قائم در روش استرات ، مرحله بعدی اجرای اعضای افقی در روش مهار متقابل است.

در این روش، اتصال تير به ستون در سازه ها،

اعضای افقی توسط جوش و با استفاده از ورق های فولادی به اعضای قائم صورت می‌گیرد.

در این روش برای کاهش طول مؤثر اعضای افقی، می‌توان از کش (عضویعمود بر عضو افقی) استفاده کرد.

استفاده از روش مهار سازی یا همان استرات ، مزایای و معایبی را در خود جای داده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

 

مزايای روش استرات در سازه نگهبان

 • محدودسازی تغييرشکل ها
 • مناسب گودهای عميق واقع در مناطق شهری
 • مناسب برای گودبرداری با عرض کم
 • امکان بازيافت بخشی از مصالح (اعضای افقی)
 • عدم ورود به زمين های مجاور
 • قابليت انطباق با روش های زهکشی
 • انعطاف پذيری و امکان تقويت طرح در حين و پس از اجرا
 • عدم وابستگی کارآيی روش به جنس خاک
 • عدم نياز به اجازه همسايه‌ها

سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل

معايب روش استرات در سازه نگهبان

 • غيراقتصادی بودن در زمين های با عرض زياد
 • اشغال فضای داخل گود و صعوبت خاکبرداری و اجرای سازه اصلي
 • سرعت نسبتا پائين اجرای عمليات
 • محدوديت اجرا در پروژه های با هندسه نامنظم
 • عدم امکان استفاده برای افزايش عمق گود در زمان اجرا يا پس از اتمام گودبرداری
 • نياز به تجهيزات و ماشين آلات خاص
 • نيازمند افراد مجرب و کنترل کيفی دقيق جهت اجرای مهارها به ويژه اتصالات

 

تفاوت سازه نگهبان به روش استرات با روش خرپايی

تفاوت در روش استرات در سازه نگهبان با روش خرپایی، از تيرها يا خرپاهای مايل استفاده نمی‌شود و تمام سعی بر اين است که به ‌صورت افقی باشند.

 

 

شرکت تدبیر خاک ماندگار همه روزه برای پاسخ گویی به شما و ارائه خدمات حاضر می باشد.

اینستاگرام شرکت تدبیر خاک ماندگار : @tadbirkhakmandegar