خاک مناسب برای نیلینگ

خاکهای مناسب نیلینگ

خاکهای مناسب نیلینگ ؛ در این مقاله به بررسی انواع خاک های مناسب نیلینگ و ویژگی آنها می پردازیم و عکس العمل آنها را در مقابل اعمال نیرو بررسی میکنیم:

خاك های ریزدانه ی سخت تا مقاوم: خاکهای ریزدانه (یا چسبنده)

ممکن است شامل رسهای سخت تا مقاوم، سیلت های رسدار، رس های الی دار، رس های ماسه دار، الی های ماسه دار و ترکیبی از آنها باشد .اینگونه خاکهای ریزدانه بطور تجربی می تواند شامل خاکهای سفت باشد که عدد SPT-N آنها حداقل 9 ضربه به ازای 300 میلیمتر است با این حال برای تعیین مشخصات استقامتی خاکهای ریزدانه، نباید منحصراً به مقادیر SPT-N تکیه شود، در عوض مشخصات استقامتی )مقاومت برشی( باید بوسیله دیگر آزمایش های محلی یا آزمایشگاهی تهیه شود .برای به حداقل رساندن جابجایی های افقی درازمدت دیوارهای میخکوبی شده، خاکهای ریز دانهباید خاصیت خمیری نسبتاً کمی داشته باشند( به عنوان مثال PL<15)

خاك های دانه ای متراكم تا خیلی متراكم با مقداری چسبندگی كم و ظاهری:

اینگونه خاکها شامل ماسه و شن می باشند و اعداد SPT-N بزرگتر  از 30 را نتیجه می دهند و با مقداری ریزدانه ( معموالاً نه بیشتر از 10 تا  51 درصد ) یا با سیمان طبیعی برای تامین چسبندگی همراه هستند .نیروهای موئینگی در ماسه های ریز ممکن است یک چسبندگی ظاهری ایجاد نماید؛ در کل، چسبندگی ظاهری برای این خاکها باید بزرگتر از 5 کیلوپاسکال باشد تا زمان خودپایداری معقولی را تضمین نماید .برای جلوگیری از قطع شدید نیروهای موئینگی و بواسطه آن کاهش در چسبندگی ظاهری، الزام است جریان آب به سمت سطح گودبرداری به حداقل برسد که این عمل می تواند از طریق هدایت آبهای سطحی به خارج از سینه کار انجام شود.

سنگ های هوازده بدون سطوح شکست و صفحات ضعیف:

سنگ  هوازده به شرطی می تواند یک تکیه گاه مناسب برای میخ ها تامین نماید که سطوح شکست در جهت های نامطلوب غالب نباشد .اگر درجه هوازدگی در کل سنگ تقریباً یکنواخت باشد، در این حالت تنها یک روش حفاری و نصب کافی خواهد بود که این امری مطلوب است. به عکس، تغییرات زیاد درهوازدگی سنگ در یک سایت ممکن است تیم مجری را مجبور به تعویض تجهیزات حفاری و یا تغییر روشهای نصب نماید و بواسطه آن اجرای نیلینگ را پر هزینه سازد.

رسوبات یخچالی:

اینگونه خاک ها به طور معمول برای کاربرد در نیلینگ مناسب هستند؛ بدلیل آنکه معمولًا متراکم، خوب دانه بندی شده یا با مقدار محدودی ریزدانه همراه هستند.

خاکهای مناسب نیلینگ

خاکهای مناسب نیلینگ

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید .